Архив – 2015 год.

 

Обществени поръчки – Профил на купувача по ЗОП


Декларация за удостоверяване на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Техническо предложение

Спецификация за „Плодове и зеленчуци”

Спецификация за „Мляко и млечни продукти”

Спецификация за „Месо и месни продукти”

Спецификация за „Консерви и други хранителни продукти”

Спецификация на хранителните продукти „Хляб и тестени изделия”

Ценово предложение

Проект на договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №10 „Чебурашка”

Образец на оферта

Документация за участие във възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на обединено детско заведение №10 „Чебурашка”“

Декларация за техническо оборудване

Декларация за удостоверяване на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Декларация за изпълнени договори

Декларация HACCP

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 

 

6056039_orig